Aktuella föreläsningar

Kunskap är inte tungt att bära

Genom ny kunskap skapar vi ett bestående lärande för en förskola av hög kvalitet för idag och för framtiden. Att skapa en förskola som är barnens arena!

Föreläsningar och workshops kan alltid tillsammans med beställare justeras på för att det just ska passa ert syfte och mål.

Föreläsningarna och workshops kan ges både digitalt eller på plats.

Tiden för föreläsningarna kan anpassas om ni önskar dem som en inspirationsföreläsning, tid ca 2h, eller om ni önskar arbeta med innehållet i föreläsningen mer ingående med workshops/frågeställningar, tidsåtgången planerar vi då tillsammans utifrån ert önskemål.

Förskolans demokratiuppdrag- att skapa en samhällsarena för barnen

Grunden i hela organisationen är demokratiska mötesplatser utifrån att det är den viktigaste aspekten enligt Loris Malaguzzi för att kunna skapa ett bättre samhälle, ett bättre samhälle för barnen idag och i framtiden. Barnen – och de vuxna- måste få uppleva demokrati på riktigt. Gunilla Dahlberg och Harald Göthson beskriver detta på ett ypperligt sätt i boken Exemplet Reggio Emilia:

I en skola för alla är det inte det viktigaste att undervisa barnen i samarbete och demokrati. I första hand organiseras lärandet och behandlas så att demokratins värden respekteras och fördjupas, genom att barnen erfar demokratins värden. (Dahlberg & Göthson, 2005, sid.102)

Vad är då hur:et i att arbeta med demokratiska mötesplatser? Som förskola kan du välja att utbilda genom demokrati. När en förskola utbildar genom demokrati hamnar fokus på att granska vilka demokratiska kvaliteter förskolan har, och på förskolans lärmiljöer i vidare bemärkelser, dessutom hur barn görs delaktiga i verksamheten. Förskolan skall inte ses som ett förrum utan som ett rum där det finns reella möjligheter för individen att handla och påverka sin vardag När man arbetar att utbilda genom demokrati blir människan ett subjekt men för att människan skall kunna vara ett subjekt krävs en pluralitet, dvs det krävs gensvar från andra människor. Vi måste arbeta med olikheter för att utbilda genom demokrati. Vi måste möta andras åsikter för att kunna vara subjekt, det är då vi kan bli ett subjekt. Det är med ordet genom som vi hamnar i demokratiska mötesplatser.

Konsten att sätta samman delar till en helhet – att ta ställning till vilken plats förskola ska vara

Vår läroplan är influerad av flera olika teoretiska perspektiv och det är vanskligt att försöka beskriva skillnaderna mellan dem. Dels för att det inte är en rak skiljelinje mellan dem och för att det finns olika åsikter kring vad skillnaderna är. Dock så är det viktigt att förstå vilka olika vetenskapliga grunder som finns bakom de olika åsikterna eftersom det är här det uppkommer konflikter på arbetsplatsen, oenighet i diskussioner eller variationer i vad man anser att en hög kvalitet är på undervisningen.

Christian Eidevald (2017) beskriver att de olika inriktningarna inom läroplanen arbetar mot samma mål men det sker på olika sätt. Utifrån att det är en skillnad är det viktigt att jag och du som rektor men också du som förskollärare har en kunskap kring dessa olika teoretiska perspektiv. Det har en stor betydelse i arbetet med att skapa en gemensam organisation där samsyn finns kring utbildningen och undervisningen. Men även i det viktiga arbetet med att formulera en vision och pedagogisk helhetsidé. Har inte alla denna kunskapen om de olika teoretiska perspektiven och tagit ställning på varje förskola så riskerar man att skap en osäkerhet när man ställs inför påtryckningar utifrån om ökade mätningar och kvalitetsbedömningar av utbildningen och undervisningen,

Ett normkritiskt arbete med diskriminerings-grunderna – att vidga innanförskapet

Makt, normer, genus och delaktighet är utmaningar för förskolan (och skolan) att arbeta med. Om verksamheten ska baseras på demokratiska principer och inte skendemokrati måste barnen bli delaktiga i värdegrundsarbetet. Pedagogerna i förskolan måste våga göra upp först med sina egna ställningstaganden som de bär med sig och skaffa sig gedigna kunskaper inom ämnesområdet för att kunna vidga innanförskapet.

Samhällets snäva normer måste utmanas redan i förskolan för att en förändring ska kunna ske i samhället. Normen ”normal” måste vidgas för att ge plats åt fler. För att vidga normen måste arbetet ske med olika glasögon och tillsammans med barnen problematiseras i förskolans vardag.

Vill du boka en föreläsning?